Kindercentrum

Een kindercentrum is een vestiging waar een kinderdagverblijf (KDV) en / of peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO) is gevestigd. Het voordeel van deze locaties is dat uw kind van 0 tot 12 jaar op dezelfde locatie verblijft en dat er meer keuze is.

Grotere leefwereld

Doordat er op een kindercentrum verschillende groepen zijn, is er qua ruimte en inrichting meer mogelijk voor kinderen. Kinderen kunnen buiten hun eigen groep op onderzoek uit en hebben daardoor meer speelruimte, spelaanbod en keuze in activiteiten. Zo wordt de leefwereld van kinderen vergroot.

Meer speelgenootjes

Op een kindercentrum hebben de kinderen meer speelgenootjes dan alleen die uit hun eigen groep. In een Kindercentrum kunnen ook de oudste peuters, die soms al een beetje uitgekeken kunnen zijn in hun eigen groep, meedoen met de jongste BSO groep. Maar ook BSO kinderen die het leuk vinden om iets met de kleintjes te doen, mogen bv voor de peuters een voorstelling op te voeren, liedjes zingen, voorlezen etc.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Binnen onze Kindercentra wordt thematisch gewerkt met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie methode Uk & Puk.

Continuïteit

Omdat kinderen in hun jonge leven al veel veranderingen doormaken- van peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf (kdv) naar school en de BSO, van onderbouw naar bovenbouw – is het voor hen prettig om continuïteit te hebben en van 0-12 jaar op het zelf kindercentrum te blijven.

Overdracht

Een ander voordeel is dat de kinderen door het opendeuren beleid de pedagogisch medewerksters van andere groepen leren kennen. Ze zullen zij zich meer en sneller vertrouwd voelen als ze overgaan naar een andere groep of als een van hen invalt bij afwezigheid van hun vaste pedagogisch medewerkster. Kinderen die zich veilig voelen, ontwikkelen zich beter.

SKOA heeft de volgende kindercentra:

– Kindercentrum de Kinderkroon
– Kindercentrum Rapsodie
– Kindercentrum de Toermalijn