Pedagogisch beleid

Kinderen in de hoofdrol!

Ons pedagogisch beleid en handelen gaan uit van vier pedagogische basisdoelen:

  1. Emotionele veiligheid
  2. Persoonlijke competenties
  3. Sociale competenties
  4. Normen en waarden

Visie

Ieder kind is uniek en waardevol. Hoewel wij kinderen in groepen opvangen, zien wij ieder kind altijd als individu. Wij accepteren ieder kind zoals het is. Alle kinderen hebben ontwikkelingstaken waaraan zij werken en wij begeleiden ze daarin. Dit met respect voor het eigen vermogen, het tempo en de wijze waarop kinderen zich ontwikkelen.

IMG_4648

Pedagogische middelen

Er is voortdurend interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers. Om deze interacties van hoge kwaliteit te laten zijn hebben zij bepaalde interactievaardigheden nodig, zoals;

  • Het goed herkennen van alle signalen van de kinderen en daar adequaat en positief op reageren (sensitieve responsiviteit);
  • Kinderen stimuleren om dingen zelf te doen, zelf te proberen en zelf op te lossen (respect hebben voor autonomie);
  • Met het structureren van activiteiten, situaties en taken voor kinderen stelt de pedagogisch medewerker op een sensitieve manier grenzen zodat kinderen overzicht hebben en leren zich aan afspraken te houden (structureren en grenzen stellen);
  • Praten met kinderen, dingen benoemen en uitleggen en de timing en inhoud afstemmen op de behoefte, de interesse en het begripsniveau van kinderen (praten en uitleggen);
  • Extra dingen doen om kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden uit te dagen en te stimuleren. En dit goed af stemmen op de interesse, het ontwikkelingsniveau en de behoefte van het kind (ontwikkelingsstimulering);
  • Het begeleiden van interactie tussen kinderen door positief te reageren op leuke interacties en (pro-)sociaal gedrag en kinderen aan te moedigen er voor elkaar te zijn (begeleiden van interacties).

IMG_4713

Kwetsbare kinderen

Ook kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben passen in onze groepen. Wij kijken primair naar wat kinderen wel kunnen en zetten ons in om hen te versterken daar waar nodig is. Wanneer wij signaleren dat er iets extra’s nodig is, bespreken wij het allereerst met de ouders om samen tot goede afspraken te komen die het kind verder helpen. Belangrijk is dat de groep een meerwaarde heeft voor ieder kind en dat wij datgene kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Onze zorgstructuur biedt verdere mogelijkheden om met onze samenwerkingspartners in de jeugdhulpverlening de nodige zorg rond een kind en/of gezin optimaal te organiseren.

Door het inzetten van de kwaliteitsmonitor van het NCKO (Nederlands consortium kinderopvang onderzoek) houden wij scherp zicht op de kwaliteit van de interactievaardigheden en van de leefomgeving van ieder vestiging.

Wilt je meer weten over ons pedagogisch beleid? Klik dan op één van onderstaande documenten:

Pedagogisch Beleid kinderdagverblijven en BSO

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen

Pedagogisch werkplan gastouderopvang

IMG_4742