Vragen over deze vacature?

Gerrit Valk
Voorzitter Raad van Toezicht

Lid raad van toezicht

Profiel lid raad van toezicht juridisch profiel

Vanwege het beëindigen van de benoemingsperiode van één van haar leden zoekt Stichting Kinderopvang Alkmaar  (SKOA) ter completering van haar raad van toezicht een nieuw lid.

Tot lid van de raad van toezicht zijn alleen benoembaar personen die de doelstellingen van de stichting kunnen onderschrijven en meewerken aan de realisatie ervan. Voorts zijn in het reglement voor de raad van toezicht de volgende competentievereisten genoemd:

 1. De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder.
 2. De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn op het niveau van de bestuurder te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de directeur/bestuurder staat.
 3. De leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met de sector kinderopvang en met het basisonderwijs.
 4. De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn om:
 • afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 • beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;
 • besluitvaardig te handelen;
 • te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
 • ontwikkelingen in de kinderopvang en relevante politieke ontwikkelingen te volgen en te interpreteren;
 • door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 • het eigen functioneren te (laten) evalueren;
 • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
 • hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van de directeur/bestuurder en de stichting.

Specifieke eisen lid raad van toezicht met een juridisch profiel

Naast de algemene eisen die gelden voor een lid van de raad van toezicht dient het lid met juridisch profiel bij voorkeur:

 1. het vermogen en de juridische expertise te hebben om op basis van vakinhoudelijke kennis de rol van juridisch deskundige in de Raad van toezicht te vervullen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot onderwerpen zoals cliëntenrecht, arbeidsrecht, contractvorming;
 2. bij voorkeur kennis van huurrecht;
 3. de persoonlijkheid en achtergrond te hebben om bij besluitvorming van juridische kwesties een adviserende rol naar de overige leden van de raad van toezicht en bestuurder te kunnen vervullen;

Onverenigbaarheden en belangenverstrengeling

Tot lid van de Raad van toezicht zijn niet benoembaar:

 • Werknemers van Stichting Kinderopvang Alkmaar (dan wel hun bloedverwanten in de eerste lijn);
 • Ouders/verzorgers van kinderen ressorterend onder een van de locaties Stichting Kinderopvang Alkmaar;
 • Personen die direct of indirect bedrijfsmatig of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van Stichting Kinderopvang Alkmaar verrichten of recent hebben verricht;
 • Bestuurders of eindverantwoordelijke leidinggevenden bij andere kinderopvangorganisaties in ons werkgebied;
 • Personen die deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad van Alkmaar.

Voorts kunnen leden van de raad van toezicht geen andere functies of nevenfuncties bekleden (bezoldigd of onbezoldigd) die zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling waar het de stichting betreft of het lid Raad van toezicht onevenredig zouden kunnen belemmeren (in tijd of aandacht) in de uitoefening van zijn functie als toezichthouder.

Bezoldiging

De leden van de raad van toezicht van Stichting Kinderopvang Alkmaar ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met de richtlijnen van de Vereniging van toezichthouders in de Kinderopvang (VTOI-NVTK).

Procedure en planning

De advertentie zal worden geplaatst in het Noord Hollands Dagblad en vermeld worden op verschillende websites. Aan de hand van de reacties zal een brievenselectie plaatsvinden door de benoemingsadviescommissie bestaande uit twee leden van de raad van toezicht en de Bestuurder (adviserend). De benoemingscommissie voert vervolgens de selectiegesprekken met de shortlist kandidaten in de 2e week van januari 2019.

Informatie en sollicitatie

Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 15 december 2018, t.a.v. de heer Gerrit Valk, voorzitter Raad van toezicht, bij voorkeur per e-mail: e.mulder@skoa.nl of Kofschipstraat 10A, 1826 CG Alkmaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ernst ten Broek, bestuurder. Hij is te bereiken op telefoonnummer 072-5147147.

Zie voor meer informatie over Stichting Kinderopvang Alkmaar: www.skoa.nl